Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Za nežiaduci alebo nedostatočný účinok výrobkov spoločnosti Service-Plants zodpovedá výrobca a nie je dôvodom pre reklamáciu. V prípade vyskytnutia nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných ťažkostí nás prosím kontaktujte písomne na našu adresu alebo na e-mail. Vaše informácie budú postúpené výrobcovi.

Záručná doba na poskytovaný tovar je vyznačená na obale. V prípade, že od nás obdržíte tovar s dátumom spotreby kratším ako 6 mesiacov, bezodkladne nás kontaktujte písomne na našu adresu alebo e-mail. Do troch dní vám odošleme nový tovar alebo Vám vrátime peniaze. Oleje sú však vždy namiešané čerstvé.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok na reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu
Robert Velický, Lorencova 1096/6, Krompachy 053 42; IČO: 37 176 421; IBAN: SK5309000000005145336501, 0915 068 302 alebo na e-mail info@plodzydravia.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA) a to bez zbytočného odkladu.
Popis reklamácie musí obsahovať označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, kontaktné údaje. Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru a doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybný tovar, vrátane jeho príslušenstva.

O spôsobe vybavenia Vašej reklamácie Vás budeme informovať do 15 dní od jej doručenia.

Zákony, legislatíva-odkazy na platné zákony:

  • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov